ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ×ÅÐÍÈË "INKMASTER" ÑÒÐÓÉÍÛÌ ÏÐÈÍÒÅÐÀÌ È ÊÀÐÒÐÈÄÆÀÌ
2015/09
Ìàðêà ïðèíòåðà Ìîäåëü ïðèíòåðà
(â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå)
Ìîäåëü êàðòðèäæà Öâåò ÷åðíèë Ïðèìåíÿåìîñòü ÷åðíèë "InkMaster"
êàê àëüòåðíàòèâà
ïèãìåíòíûì ÷åðíèëàì
äëÿ ðàñïå÷àòîê
âûñøåãî êà÷åñòâà
óíèâåðñ.íàçíà÷åíèÿ
(dye based)
óíèâåðñ.íàçíà÷åíèÿ
(dye based)
ïèãìåíòíûå
(pigment based)
             
EPSON   PICTUREMATE   T5570   Red       G6  
EPSON   PICTUREMATE   T5570   Violet (Blue)       G6  
EPSON   PICTUREMATE   T5570   blacK       G6  
EPSON   PICTUREMATE   T5570   C/M/Y       G6  
EPSON   PICTUREMATE 100   T5730   blacK        
EPSON   PICTUREMATE 100   T5730   C/M/Y        
EPSON   PICTUREMATE 500   T5570   Red       G6  
EPSON   PICTUREMATE 500   T5570   Violet (Blue)       G6  
EPSON   PICTUREMATE 500   T5570   blacK       G6  
EPSON   PICTUREMATE 500   T5570   C/M/Y       G6  
EPSON   PICTUREMATE PM200   T5846   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM200   T5846   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM200   T5846   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM200   T5846   Yellow     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM210   T5852   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM210   T5852   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM210   T5852   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM210   T5852   Yellow     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM240   T5846   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM240   T5846   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM240   T5846   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM240   T5846   Yellow     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM250   T5852   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM250   T5852   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM250   T5852   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM250   T5852   Yellow     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM260   T5846   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM260   T5846   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM260   T5846   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM260   T5846   Yellow     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM280   T5846   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM280   T5846   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM280   T5846   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM280   T5846   Yellow     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM290   T5846   blacK     U4    
EPSON   PICTUREMATE PM290   T5846   Cyan     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM290   T5846   Magenta     U16    
EPSON   PICTUREMATE PM290   T5846   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS 1270   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 1270   T009   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 1290   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 1290   T009   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 1410   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 1410   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS 1410   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS 1410   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS 1410   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS 1410   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS 2100   T0341   blacK photo   U4     G3  
EPSON   STYLUS 2100   T0342   Cyan   U16      
EPSON   STYLUS 2100   T0343   Magenta   U16      
EPSON   STYLUS 2100   T0344   Yellow   U16      
EPSON   STYLUS 2100   T0345   Lc   U16      
EPSON   STYLUS 2100   T0346   Lm   U16      
EPSON   STYLUS 2100   T0347   KL (blacK Light)   B6      
EPSON   STYLUS 2100   T0348   blacK matt   U4     G3  
EPSON   STYLUS 2200   T0341   blacK photo   U4     G3  
EPSON   STYLUS 2200   T0342   Cyan   U16      
EPSON   STYLUS 2200   T0343   Magenta   U16      
EPSON   STYLUS 2200   T0344   Yellow   U16      
EPSON   STYLUS 2200   T0345   Lc   U16      
EPSON   STYLUS 2200   T0346   Lm   U16      
EPSON   STYLUS 2200   T0347   KL (blacK Light)   B6      
EPSON   STYLUS 2200   T0348   blacK matt   U4     G3  
EPSON   STYLUS 3000   S020118   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 3000   S020122   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS 3000   S020126   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS 3000   S020130   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS 480   T013   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 480   T014   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS 5000   S020118   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 5000   S020122   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS 5000   S020143   Lm     U16    
EPSON   STYLUS 5000   S020143   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS 5000   S020147   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS 5000   S020147   Lc     U16    
EPSON   STYLUS 580   T013   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 580   T014   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS 777   T017   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 777   T018   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 780   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 780   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 785   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 785   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 790   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 790   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 810   T026   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 810   T027   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 820   T026   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 820   T027   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 83   T019   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 83   T020   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS 830   T026   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 830   T027   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 870   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 870   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 880   T019   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 880   T020   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS 890   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 890   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 895   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 895   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 900   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 900   T009   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 915   T007   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 915   T008   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 925   T026   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 925   T027   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 935   T026   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 935   T027   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS 950   T0331   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 950   T0332   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS 950   T0333   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS 950   T0334   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS 950   T0335   Lc     U16    
EPSON   STYLUS 950   T0336   Lm     U16    
EPSON   STYLUS 960   T0331   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 960   T0332   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS 960   T0333   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS 960   T0334   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS 960   T0335   Lc     U16    
EPSON   STYLUS 960   T0336   Lm     U16    
EPSON   STYLUS 980   T003   blacK     U4    
EPSON   STYLUS 980   T005   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS B42   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS B42   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS B42   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS B42   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX305   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX320   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX320   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX320   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX320   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX625   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS BX635   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C20   T013   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C20   T014   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C40   T013   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C40   T014   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C41   T038   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C41   T039   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C42   T036   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C42   T037   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C43   T038   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C43   T039   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C44   T036   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C44   T037   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C45   T038   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C45   T039   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C46   T036   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C46   T037   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C48   T066   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C48   T067   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C50   T026   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C50   T027   C/M/Y/Lc/Lm     U16    
EPSON   STYLUS C60   T028   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C60   T029   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C61   T028   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C61   T029   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C62   T040   blacK     U4    
EPSON   STYLUS C62   T041   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS C63   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C63   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C63   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C63   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0452   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0453   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C64   T0454   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C65   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C65   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C65   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C65   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C66   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C66   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C66   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C66   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C67   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C67   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C67   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C67   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C68   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C68   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C68   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C68   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C70   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C70   T0322   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C70   T0323   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C70   T0324   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C79   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C79   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C79   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C79   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C80   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C80   T0322   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C80   T0323   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C80   T0324   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C82   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C82   T0422   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C82   T0423   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C82   T0424   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C83   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C83   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C83   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C83   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0431   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0452   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0453   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C84   T0454   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C86   T0431   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C86   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C86   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C86   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C86   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C87   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C87   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C87   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C87   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C88   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C88   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C88   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C88   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C90   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C90   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C90   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C90   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C91   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C91   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C91   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C91   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS C110   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS C110   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS C110   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS C110   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX1500   T038   blacK     U4    
EPSON   STYLUS CX1500   T039   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS CX3100   T028   blacK     U4    
EPSON   STYLUS CX3100   T029   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS CX3200   T040   blacK     U4    
EPSON   STYLUS CX3200   T041   C/M/Y     U16    
EPSON   STYLUS CX3500   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3500   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3500   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3500   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3600   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3600   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3600   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3600   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0452   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0453   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3650   T0454   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3700   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3700   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3700   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3700   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3800   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3800   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3800   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3800   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3810   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3810   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3810   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3810   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX3900   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4100   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4100   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4100   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4100   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4200   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4200   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4200   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4200   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4300   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4300   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4300   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4300   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4600   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4600   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4600   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4600   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4700   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4700   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4700   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4700   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4800   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4800   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4800   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4800   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4900   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX4900   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4900   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX4900   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5000   T0691   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5000   T0692   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5000   T0693   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5000   T0694   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5100   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5100   T0422   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5100   T0423   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5100   T0424   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5200   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5200   T0422   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5200   T0423   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5200   T0424   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5300   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5300   T0422   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5300   T0423   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5300   T0424   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5400   T0321   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5400   T0422   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5400   T0423   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5400   T0424   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5500   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5700   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5700   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5700   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5700   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5800   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5800   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5800   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5800   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX5900   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6000   T0681   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6000   T0691   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6000   T0692   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6000   T0693   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6000   T0694   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6300   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6300   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6300   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6300   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0431   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0452   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0453   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6400   T0454   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6500   T0461   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6500   T0472   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6500   T0473   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6500   T0474   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6600   T0431   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6600   T0441   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6600   T0442   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6600   T0443   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6600   T0444   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX6900   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7300   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7400   T0691   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX7400   T0692   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7400   T0693   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7400   T0694   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7700   T0631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX7700   T0632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7700   T0633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7700   T0634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7800   T060120   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX7800   T060220   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7800   T060320   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX7800   T060420   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8300   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8400   T0691   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX8400   T0692   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8400   T0693   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX8400   T0694   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX9300   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS CX9300   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX9300   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS CX9300   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS L800   L800   blacK     U4    
EPSON   STYLUS L800   L800   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS L800   L800   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS L800   L800   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS L800   L800   Lc     U16    
EPSON   STYLUS L800   L800   Lm     U16    
EPSON   STYLUS P50   T0801   blacK     U4    
EPSON   STYLUS P50   T0802   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS P50   T0803   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS P50   T0804   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS P50   T0805   Lc     U16    
EPSON   STYLUS P50   T0806   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PX660   T0801   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PX660   T0802   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PX660   T0803   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PX660   T0804   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PX660   T0805   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PX660   T0806   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PX720   T0801   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PX720   T0802   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PX720   T0803   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PX720   T0804   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PX720   T0805   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PX720   T0806   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PX820   T0801   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PX820   T0802   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PX820   T0803   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PX820   T0804   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PX820   T0805   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PX820   T0806   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R1800   T0540   Optimizer       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0541   blacK photo       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0542   Cyan       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0543   Magenta       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0544   Yellow       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0547   Red       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0548   blacK matt       G6  
EPSON   STYLUS R1800   T0549   Blue       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0870   Optimizer       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0871   blacK photo       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0872   Cyan       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0873   Magenta       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0874   Yellow       G4  
EPSON   STYLUS R1900   T0877   Red       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0878   blacK matt       G6  
EPSON   STYLUS R1900   T0879   ORange       G4  
EPSON   STYLUS R2000   T1590   Optimizer       G6  
EPSON   STYLUS R2000   T1591   blacK photo       G6  
EPSON   STYLUS R2000   T1592   Cyan       G6  
EPSON   STYLUS R2000   T1593   Magenta       G6  
EPSON   STYLUS R2000   T1594   Yellow       G4  
EPSON   STYLUS R2000   T1597   Red       G6  
EPSON   STYLUS R2000   T1598   blacK matt       G6  
EPSON   STYLUS R2000   T1599   ORange       G4  
EPSON   STYLUS R200   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R200   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R200   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R200   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R200   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R200   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R220   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R220   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R220   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R220   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R220   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R220   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R240   T0551   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R240   T0552   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R240   T0553   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R240   T0554   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R2400   T0591   blacK photo       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0592   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0593   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0594   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0595   Lc       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0596   Lm       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0597   KL (blacK Light)       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0598   blacK matt       G3  
EPSON   STYLUS R2400   T0599   KX (blacK eXtralight)       G3  
EPSON   STYLUS R270   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R270   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R270   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R270   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R2880   T0961   blacK photo       G3  
EPSON   STYLUS R2880   T0962   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS R2880   T0963   Magenta (Vivid Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS R2880   T0964   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS R2880   T0965   Lc       G3  
EPSON   STYLUS R2880   T0966   Lm (Vivid Light Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS R2880   T0967   KL (blacK Light)       G3  
EPSON   STYLUS R2880   T0968   blacK matt       G3  
EPSON   STYLUS R2880   T0969   KX (blacK eXtralight)       G3  
EPSON   STYLUS R290   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R290   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R290   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R290   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R295   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R295   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R295   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R3000   T1577   KL (blacK Light)       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1579   KX (blacK eXtralight)       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1571   blacK photo       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1572   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1573   Magenta       G7  
EPSON   STYLUS R3000   T1574   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1575   Lc       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1578   blacK matt       G3  
EPSON   STYLUS R3000   T1576   Lm       G7  
EPSON   STYLUS R300   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R300   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R300   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R300   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R300   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R300   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R320   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R320   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R320   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R320   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R320   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R320   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R340   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R340   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R340   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R340   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R340   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R340   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R390   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS R390   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS R390   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS R800   T0540   Optimizer       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0541   blacK photo       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0542   Cyan       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0543   Magenta       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0544   Yellow       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0547   Red       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0548   blacK matt       G6  
EPSON   STYLUS R800   T0549   Blue       G6  
EPSON   STYLUS RX500   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX500   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX500   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX500   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX500   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX500   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX520   T0551   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX520   T0552   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX520   T0553   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX520   T0554   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX590   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX590   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX590   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX600   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX600   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX600   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX600   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX600   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX600   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX610   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX610   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX610   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX615   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX615   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX615   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX620   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX620   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX620   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX620   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX620   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX620   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX640   T0481   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX640   T0482   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX640   T0483   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX640   T0484   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX640   T0485   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX640   T0486   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX690   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX690   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX690   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS RX700   T5591   blacK     U4    
EPSON   STYLUS RX700   T5592   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS RX700   T5593   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS RX700   T5594   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS RX700   T5595   Lc     U16    
EPSON   STYLUS RX700   T5596   Lm     U16    
EPSON   STYLUS S22   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS S22   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS S22   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS S22   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX125   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX125   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX125   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX125   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX130   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX130   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX130   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX130   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX230   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX230   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX230   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX230   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX235   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX420   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX420   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX420   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX420   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX425   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX425   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX425   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX425   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX430   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX435   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX440   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1281   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1282   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1283   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1284   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX445   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX525   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS SX535   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T1100   T1031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T1100   T1032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T1100   T1033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T1100   T1034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T26   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T26   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T26   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T26   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T27   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T27   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T27   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T27   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T30   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T30   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T30   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T30   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T30   T1031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T30   T1032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T30   T1033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T30   T1034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T40   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T40   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T40   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T40   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T40   T1031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS T40   T1032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS T40   T1033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS T40   T1034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS T50   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS T50   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS T50   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS T50   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS T59   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS T59   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS T59   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX106   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX106   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX106   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX106   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX109   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX109   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX109   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX109   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX117   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX117   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX117   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX117   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX119   T0921   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX119   T0922   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX119   T0923   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX119   T0924   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX200   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX209   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX209   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX209   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX209   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX210   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX219   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX300   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T1051   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T1052   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T1053   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX400   T1054   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX409   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX409   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX409   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX409   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX410   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX410   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX410   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX410   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX419   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX419   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX419   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX419   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX510   T1031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX510   T1032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX510   T1033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX510   T1034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T1031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T1032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T1033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX550   T1034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T0731   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T0732   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T0733   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T0734   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T1031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T1032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T1033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX600   T1034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS TX650   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX650   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX650   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX650   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX659   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX659   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX659   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX700   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX700   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX700   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX710   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX710   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX710   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0811   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX800   T0812   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0813   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0814   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0815   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0816   Lm     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0821   blacK     U4    
EPSON   STYLUS TX800   T0822   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0823   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0824   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0825   Lc     U16    
EPSON   STYLUS TX800   T0826   Lm     U16    
EPSON   STYLUS WF-2010   T1621   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1622   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1623   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1624   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2010   T1634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1621   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1622   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1623   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1624   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2510   T1634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1621   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1622   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1623   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1624   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2520   T1634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1621   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1622   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1623   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1624   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2530   T1634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1621   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1622   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1623   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1624   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1631   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1632   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1633   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-2540   T1634   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7015   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7515   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1291   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1292   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1293   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1294   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1301   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1302   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1303   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WF-7525   T1304   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4000   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4015   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4095   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4500   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4515   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4525   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7011   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7012   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7013   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7014   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7021   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7022   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7023   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7024   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7031   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7032   Cyan   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7033   Magenta   U16     G1  
EPSON   STYLUS WP-4595   T7034   Yellow   U16     G1  
EPSON   STYLUS XP-103   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-103   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-103   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-103   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-103   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-103   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-103   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-103   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-203   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-203   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-203   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-203   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-203   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-203   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-203   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-203   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-207   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-207   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-207   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-207   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-207   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-207   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-207   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-207   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-303   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-303   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-303   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-303   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-303   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-303   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-303   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-303   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-306   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-306   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-306   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-306   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-306   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-306   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-306   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-306   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-313   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-313   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-313   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-313   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-313   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-313   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-313   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-313   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-33   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-33   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-33   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-33   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-33   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-33   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-33   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-33   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-406   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-406   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-406   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-406   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-406   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-406   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-406   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-406   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-413   T170   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-413   T170   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-413   T170   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-413   T170   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-413   T171   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-413   T171   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-413   T171   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-413   T171   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-510   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-510   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-510   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-510   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-510   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-510   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-510   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-510   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-510   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-510   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-600   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-600   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-600   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-600   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-600   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-600   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-600   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-600   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-600   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-600   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-605   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-605   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-605   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-605   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-605   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-605   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-605   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-605   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-605   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-605   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-610   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-610   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-610   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-610   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-610   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-610   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-610   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-610   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-610   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-610   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-615   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-615   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-615   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-615   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-615   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-615   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-615   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-615   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-615   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-615   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-700   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-700   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-700   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-700   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-700   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-700   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-700   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-700   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-700   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-700   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-710   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-710   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-710   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-710   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-710   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-710   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-710   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-710   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-710   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-710   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-800   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-800   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-800   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-800   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-800   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-800   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-800   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-800   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-800   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-800   T263   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-810   T260   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-810   T261   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-810   T261   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-810   T261   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-810   T261   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS XP-810   T262   blacK   U4     G1  
EPSON   STYLUS XP-810   T263   blacK     U4    
EPSON   STYLUS XP-810   T263   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS XP-810   T263   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS XP-810   T263   Yellow     U16    
             

Îáîçíà÷åíèÿ â ãðàôå "Öâåò ÷åðíèë":
 
"C" èëè "Cyan" - ãîëóáîé
"blacK" èëè "K" - ÷¸ðíûé
"M" èëè "Magenta" - ïóðïóðíûé
"blacK Photo" èëè "KP" - ÷¸ðíûé äëÿ ãëÿíöåâûõ áóìàã
"Y" èëè "Yellow" - æ¸ëòûé
"blacK Matt" èëè "KM" - "÷¸ðíûé äëÿ ìàòîâûõ áóìàã
"C/M/Y" - íåñêîëüêî öâåòîâ (C, M, Y) â îäíîì êàðòðèäæå
"KL" èëè "blacK Light" - ñåðûé
"LC" èëè "CL" èëè "Light Cyan" - ñâåòëî-ãîëóáîé
"Red" - êðàñíûé
"LM" èëè "ML" èëè "Light Magenta" - ñâåòëî-ïóðïóðíûé
"KX" èëè "blacK eXtra light" - ñâåòëî-ñåðûé
"LY" èëè "Light Yellow" - ñâåòëî-æ¸ëòûé
"Blue" - ñèíèé
"LC/LM" èëè "CL/ML" - íåñêîëüêî öâåòîâ (LC, LM) â îäíîì êàðòðèäæå
"Optimizer" - áåñöâåòíûå ÷åðíèëà - îïòèìèçàòîð ãëÿíöà

Ïðèìå÷àíèÿ:
 1) âñå ÷åðíèëà ïîäõîäÿò ê äðóãèì óñòðîéñòâàì ïå÷àòè, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ òàêèå æå êàðòðèäæè, êàê â óïîìÿíóòûõ ìîäåëÿõ;
 2) åñëè ãðàôà "Ïðèìåíÿåìîñòü ÷åðíèë" íå çàïîëíåíà, ýòî îçíà÷àåò îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè î ïðèìåíÿåìîñòè ÷åðíèë äëÿ äàííîãî êàðòðèäæà;
 3) íåêîòîðûå êàðòðèäæè ìîãóò èìåòü âñòðîåííûé ÷èï áëîêèðîâêè, çàïðåùàþùèé ïå÷àòü ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÷åðíèë â êàðòðèäæå.  òàêèõ êàðòðèäæàõ ÷èï áëîêèðîâêè äîëæåí áûòü ïåðåïðîãðàììèðîâàí â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå (èëè çàìåíåí íà íîâûé ÷èï) ïåðåä çàïðàâêîé êàðòðèäæà ÷åðíèëàìè.

© Ïðèíò Ìàñòåð, 1998-2013        Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Electronic Imaging Group
All brand names and trademarks are used here for identification purposes only