ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ×ÅÐÍÈË "INKMASTER" ÑÒÐÓÉÍÛÌ ÏÐÈÍÒÅÐÀÌ È ÊÀÐÒÐÈÄÆÀÌ
2015/09
Ìàðêà ïðèíòåðà Ìîäåëü ïðèíòåðà
(â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå)
Ìîäåëü êàðòðèäæà Öâåò ÷åðíèë Ïðèìåíÿåìîñòü ÷åðíèë "InkMaster"
êàê àëüòåðíàòèâà
ïèãìåíòíûì ÷åðíèëàì
äëÿ ðàñïå÷àòîê
âûñøåãî êà÷åñòâà
óíèâåðñ.íàçíà÷åíèÿ
(dye based)
óíèâåðñ.íàçíà÷åíèÿ
(dye based)
ïèãìåíòíûå
(pigment based)
             
EPSON   STYLUS PRO 10000 (DYE BASE)   T4992   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PRO 10000 (DYE BASE)   T5002   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10000 (DYE BASE)   T5012   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10000 (DYE BASE)   T5022   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10000 (DYE BASE)   T5032   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10000 (DYE BASE)   T5042   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10600 (DYE BASE)   T4992   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PRO 10600 (DYE BASE)   T5002   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10600 (DYE BASE)   T5012   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10600 (DYE BASE)   T5022   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10600 (DYE BASE)   T5032   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PRO 10600 (DYE BASE)   T5042   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580100   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580200   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580300   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580400   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580500   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580600   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580700   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580900   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3800   T580800   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580100   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580200   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580A00   Magenta (Vivid Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580400   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580500   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580B00   Lm (Vivid Light Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580700   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580900   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 3880   T580800   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5641   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5642   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5643   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5644   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5645   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5646   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5647   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5649   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5438   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5651   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5652   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5653   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5654   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5655   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5656   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5657   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5659   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4800   T5448   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6051   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6052   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6053   Magenta (Vivid Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6054   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6055   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6056   Lm (Vivid Light Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6057   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6059   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6138   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6061   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6062   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6063   Magenta (Vivid Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6064   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6065   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6066   Lm (Vivid Light Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6067   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6069   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 4880   T6148   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7000   T460   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PRO 7000   T461   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7000   T462   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7000   T463   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7000   T464   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7000   T465   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5431   blacK Photo       G6-KP  
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5432   Cyan        
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5433   Magenta        
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5434   Yellow        
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5435   Lc        
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5436   Lm        
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5437   blacK Light        
EPSON   STYLUS PRO 7600 (PIGM.BASE)   T5438   blacK Matte       G6-KM  
EPSON   STYLUS PRO 7600 (DYE BASE)   T5451   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PRO 7600 (DYE BASE)   T5452   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7600 (DYE BASE)   T5453   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7600 (DYE BASE)   T5454   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7600 (DYE BASE)   T5455   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7600 (DYE BASE)   T5456   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5621   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5622   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5623   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5624   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5625   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5626   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5627   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5629   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5668   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5631   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5632   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5633   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5634   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5635   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5636   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5637   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5639   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7800   T5678   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6031   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6032   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6033   Magenta (Vivid Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6034   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6035   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6036   Lm (Vivid Light Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6037   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6039   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 7880   T6128   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9600 (DYE BASE)   T5451   blacK     U4    
EPSON   STYLUS PRO 9600 (DYE BASE)   T5452   Cyan     U16    
EPSON   STYLUS PRO 9600 (DYE BASE)   T5453   Magenta     U16    
EPSON   STYLUS PRO 9600 (DYE BASE)   T5454   Yellow     U16    
EPSON   STYLUS PRO 9600 (DYE BASE)   T5455   Lc     U16    
EPSON   STYLUS PRO 9600 (DYE BASE)   T5456   Lm     U16    
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5621   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5622   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5623   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5624   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5625   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5626   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5627   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5629   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5668   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5631   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5632   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5633   Magenta       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5634   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5635   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5636   Lm       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5637   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5639   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9800   T5678   blacK Matte       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6031   blacK Photo       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6032   Cyan       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6033   Magenta (Vivid Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6034   Yellow       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6035   Lc       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6036   Lm (Vivid Light Magenta)       G7  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6037   blacK Light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6039   blacK eXtra light       G3  
EPSON   STYLUS PRO 9880   T6128   blacK Matte       G3  
             

Îáîçíà÷åíèÿ â ãðàôå "Öâåò ÷åðíèë":
 
"C" èëè "Cyan" - ãîëóáîé
"blacK" èëè "K" - ÷¸ðíûé
"M" èëè "Magenta" - ïóðïóðíûé
"blacK Photo" èëè "KP" - ÷¸ðíûé äëÿ ãëÿíöåâûõ áóìàã
"Y" èëè "Yellow" - æ¸ëòûé
"blacK Matt" èëè "KM" - "÷¸ðíûé äëÿ ìàòîâûõ áóìàã
"C/M/Y" - íåñêîëüêî öâåòîâ (C, M, Y) â îäíîì êàðòðèäæå
"KL" èëè "blacK Light" - ñåðûé
"LC" èëè "CL" èëè "Light Cyan" - ñâåòëî-ãîëóáîé
"Red" - êðàñíûé
"LM" èëè "ML" èëè "Light Magenta" - ñâåòëî-ïóðïóðíûé
"KX" èëè "blacK eXtra light" - ñâåòëî-ñåðûé
"LY" èëè "Light Yellow" - ñâåòëî-æ¸ëòûé
"Blue" - ñèíèé
"LC/LM" èëè "CL/ML" - íåñêîëüêî öâåòîâ (LC, LM) â îäíîì êàðòðèäæå
"Optimizer" - áåñöâåòíûå ÷åðíèëà - îïòèìèçàòîð ãëÿíöà

Ïðèìå÷àíèÿ:
 1) âñå ÷åðíèëà ïîäõîäÿò ê äðóãèì óñòðîéñòâàì ïå÷àòè, â êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ òàêèå æå êàðòðèäæè, êàê â óïîìÿíóòûõ ìîäåëÿõ;
 2) åñëè ãðàôà "Ïðèìåíÿåìîñòü ÷åðíèë" íå çàïîëíåíà, ýòî îçíà÷àåò îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè î ïðèìåíÿåìîñòè ÷åðíèë äëÿ äàííîãî êàðòðèäæà;
 3) íåêîòîðûå êàðòðèäæè ìîãóò èìåòü âñòðîåííûé ÷èï áëîêèðîâêè, çàïðåùàþùèé ïå÷àòü ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÷åðíèë â êàðòðèäæå.  òàêèõ êàðòðèäæàõ ÷èï áëîêèðîâêè äîëæåí áûòü ïåðåïðîãðàììèðîâàí â èñõîäíîå ñîñòîÿíèå (èëè çàìåíåí íà íîâûé ÷èï) ïåðåä çàïðàâêîé êàðòðèäæà ÷åðíèëàìè.

© Ïðèíò Ìàñòåð, 1998-2013        Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Electronic Imaging Group
All brand names and trademarks are used here for identification purposes only